Time4All : Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κατανομή χρόνου σε γυναίκες και νεολαία συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Time4All: προώθηση των πολιτικών για τον χρόνο μεταξύ πολιτών και πόλεων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CERV (Citizens, Equality, Rights andValues Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων.  Το έργο, στο οποίο συμμετέχει και το «Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων – Αυτοδιοικήσεων για τις Πολιτικές για το Χρόνο»  (Local and Regional Governments TimeNetwork), στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών για τον χρόνο και στη διασφάλιση της αναγνώρισης του δικαιώματος στον χρόνο ως δικαίωμα για όλους τους πολίτες.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών όπως το «Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων – Αυτοδιοικήσεων για τις Πολιτικές για τον Χρόνο»  («Local and RegionalGovernments Time Network»), που διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές χρόνου εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη.

Στο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι (Δήμοι, Οργανισμοί, Μητροπόλεις και Περιφέρειες) από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα (ο Δήμος Τρικκαίων είναι ο μοναδικός Δήμος που συμμετέχει από την Ελλάδα).

Ειδικότερα:  ο Δήμος της Βαρκελώνης (Ισπανία), ο Δήμος του Μπέργκαμο (Ιταλία), ο Δήμος Bolzano(Ιταλία), ο Δήμος Esplugues de Llobregat (Ισπανία), η Μητροπολιτική Πόλη του Στρασβούργου (Γαλλία), η Μητροπολιτική Περιοχή Βαρκελώνη (Ισπανία), ο Δήμος του Μιλάνου (Ιταλία), η Μητροπολιτική Πόλη του Μιλάνου (Ιταλία), ο Δήμος Lleida (Ισπανία), ο Δήμος Terrassa (Ισπανία), το Επαρχιακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (Ισπανία), το Καταλανικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στο Χρόνο, ο Δήμος Τρικκαίων (Ελλάδα), ο Δήμος Γκρατς (Αυστρία), ο Δήμος Zwickau (Γερμανία), ο Δήμος Verviers (Βέλγιο) και ο Δήμος Κρεμόνα ( Ιταλία), Ο Οργανισμός  Tempo Territorial (Γαλλία), η Barcelona Time Use Initiative for a Healthy SocietyBTUI (Ισπανία) και η Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (Βέλγιο).

Ο Δήμος του Μπέργκαμο (Ιταλία)  και η Barcelona TimeUse Initiative for a Healthy Society (Βαρκελώνη, Ισπανία)  είναι οι Γενικοί Συντονιστές του έργου CERV – Time4All.

Το έργο θα έχει διάρκεια δύο ετών, μεταξύ 2023 και 2024, και θα πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες που θα  απευθύνονται σε τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής, πολίτες, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους κοινωνικούς εταίρους:

Εναρκτήρια συνάντηση στο Μπέργκαμο
Ετήσιες εκδηλώσεις δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση και τον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων για το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Εβδομάδας χρήσης χρόνου το 2023 και το 2024 στη Βαρκελώνη.
Εκδηλώσεις ανταλλαγής, όπου θα κοινοποιηθούν καλές πρακτικές
Εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αναγόρευση πόλεων ως «Πρωτεύουσας του Χρόνου» (για το 2023 είναι το Bolzano).
Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (EuropeanSummer Time School στη Βαρκελώνη).

Οι γυναίκες, οι νέοι και οι τοπικοί οργανισμοί είναι οι κύριοι ωφελούμενοι.

Βασικές Ομάδες Στόχοι (Target Groups) του Προγράμματος Time4All είναι ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νέοι, καθώς σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα στις γυναίκες παρατηρούνται ανισότητες στην ποσοτική και ποιοτική διαχείριση του χρόνου τους.

Σύμφωνα με το Project Time4All, βασικοί παράμετροι  που συνδέονται, επηρεάζουν και  μπορούν να διαμορφώσουν τις Πολιτικές για το Χρόνου είναι:

Η Ισότητα και ειδικότερα η Ισότητα των Φύλων.

Η έλλειψη χρόνου επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Οι διαθέσιμες ευρωπαϊκές στατιστικές αντικατοπτρίζουν σαφώς το έμφυλο χάσμα στη χρήση του χρόνου. Στατιστικά στοιχεία από την Εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Έρευνα Χρήσης Χρόνου (Harmonised European TimeUse Survey-HETUS), καθώς και ευρήματα από διάφορες μελέτες του Eurofound, υποδεικνύουν ότι υπάρχουν εδραιωμένα μοτίβα στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες τα χρησιμοποιούν το χρόνο τους. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί βασικές διαφορές στις τέσσερις κύριες χρήσεις του χρόνου στην καθημερινή μας ζωή αμειβόμενη εργασία,  μη αμειβόμενη Εργασία – Φροντίδα σπιτιού & οικογένειας, ελεύθερο χρόνο,  την ξεκούραση. Επιπλέον, η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων 2020-2024 επισημαίνει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ως ένα από τα βασικά στοιχεία της επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Υγεία
Αποδοτικότητα
Βιωσιμότητα

Ως εκ τούτου, αυτό το έργο στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού γύρω από τις πολιτικές για το χρόνο, προκειμένου να δημιουργήσει πολιτική και κοινωνική συναίνεση  η οποία να μπορεί να μεταφραστεί σε στρατηγικές μετασχηματισμού σε όλη την ΕΕ, σε δημόσιους και ιδιωτικά ιδρύματα. Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη πολιτικών χρόνου που μας επιτρέπουν: μείωση των ανισοτήτων, ιδιαιτέρα των έμφυλων, επανεξέταση των μορφών της εργασίας και της σχέση της με τις ανισότητες των φύλων, εισαγωγή του παράγοντα βιωσιμότητας και της σχέσης του με την οργάνωση του χρόνου στην κινητικότητα και την ενεργειακή κατανάλωση, ενίσχυση της υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές για τον χρόνο.

Οι ευρωπαϊκοί δήμοι πρωτοστάτησαν στην προώθηση πολιτικών για το χρόνο από τη δεκαετία του 1990 και, προκειμένου να συνεργαστούν, δημιούργησαν «Δίκτυο Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων – Αυτοδιοικήσεων για τις Πολιτικές για το Χρόνο» το 2008. Τώρα, με το έργο «Time4All», το Δίκτυο στοχεύει: 1) στην επέκταση, εμβάθυνση και εντατικοποίηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών καλών πρακτικών μεταξύ πόλεων και περιφερειών για τη βελτίωση της χρήσης του χρόνου· 2) ενθάρρυνση των πολιτικών για τον χρόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών δήμων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος για την Ευρώπη. 3) προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών.

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, εκπρόσωποι όλων των εταίρων συναντήθηκαν στην εναρκτήρια Συνάντηση (kick off meeting ) του Προγράμματος Time4All στο Μπέργκαμο  ( Ιταλία ) , του οποίου ο δήμος είναι ο διοικητικός συντονιστής του έργου.

Ως εκπρόσωποι του Δήμου Τρικκαίων συμμετείχαν η Αν. Προϊσταμένη της Διευθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Στυλιανή Πελίγκου, η Αν. Προϊσταμένη του  Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας κ. Βέρα Ντάκου και η νομική σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων κα Ελευθερία Τζιουβάρα, οι οποίες παρουσίασαν δράσεις και υπηρεσίες του Δήμου σον συγκεκριμένο τομέα, τονίζοντας την αναγκαιότητα ανταλλαγής καλών  πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για την ενίσχυση της ισότητας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών στο δικαίωμα του χρόνου.

«Ο χρόνος κατανέμεται εξαιρετικά άνισα στην κοινωνία. Είναι επείγον και απαραίτητο να αναγνωριστεί το «δικαίωμα στον χρόνο» για μια πιο ισορροπημένη χρήση του, για μεγαλύτερη ισότητα και για την ανθρώπινη ευημερία και βιωσιμότητα. Οι πολιτικές για τον χρόνο είναι μια δεξαμενή αναξιοποίητων οφελών για την κοινωνία, η οποία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στην τοπική και περιφερειακή ατζέντα του 21ου αιώνα στην Ευρώπη», δήλωσε η Marta Junqué, Συντονίστρια του Δικτύου στα πλαίσια της ως άνω Συνάντησης στο Μπέργκαμο. Ομοίως, η Ariadna Güell, Συντονίστρια του BTUI δήλωσε ότι « Το Time4All θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις πολιτικές χρόνου σε όλη την Ευρώπη και να τοποθετήσουμε το δικαίωμα στον χρόνο ως βασικό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ».

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *