Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2022, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπ.Α.Α.Τ»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Τρικάλων σάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον κατ΄εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2018/273 και τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2018/274 όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρύγου να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ.

Για το έτος 2022, σε εφαρμογή του με αρ.2989/288051/29-9-2022 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ. και των άρθρων 14 και 15 της με αρ. 2454/235853/20-9-2019 (ΦΕΚ 3673Β, ΑΔΑΩ17Θ4653ΠΓ-0Ο3) Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τwww.minagric.gr.   (www.minagric.grψηφιακές υπηρεσίες → δήλωση συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων → σύνδεση).

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής πραγματοποιείται έως την 15η Δεκεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία).
   Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα, εθνική και ενωσιακή, νομοθεσία η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, η οποία συμπληρώνεται με ατομική ευθύνη του υπόχρεου αμπελουργού οινοποιήσιμων ποικιλιών και σε περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης των πραγματικών στοιχείων, προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

    Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι μέχρι και 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

   Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμεςποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου

υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής.
κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

  Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα, εθνική και ενωσιακή, νομοθεσία η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, η οποία συμπληρώνεται με ατομική ευθύνη του υπόχρεου αμπελουργού οινοποιήσιμων ποικιλιών και σε περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης των πραγματικών στοιχείων, προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

   Όλοι οι αμπελουργοί που επιθυμούν να παράξουν οίνο , για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, Θα πρέπει να είναι οινοποιοί, να

υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στη περίπτωση αυτή στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ.

  Οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση έως και 1 στρέμμα που επιθυμούν να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής, στο πεδίο προορισμός επιλέγεται “ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ.
και με ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφύλια .

  Οι αμπελουργοί που παραδίδουν προς οινοποίηση (οινοποιούν) τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου (οινοποίηση “φασόν” με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η κυριότητα της παραγωγής παραμένει στον αμπελουργό ή αποδεικνύει και έως τρίτου βαθμού συγγένεια) και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό-οινοποιό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση εμπορίας (αν το τελικό προϊόν είναι γλεύκος) ή παραγωγής (αν το τελικό προϊόν είναι οίνος). Στο πεδίο προορισμός επιλέγεται “ΦΑΣΟΝ”.


  Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλικής τους παραγωγής σε οινοποιείο τρίτου χωρίς να επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος ή επιστρέφονται μόνο τα στέμφυλα,  στο πεδίο προορισμός επιλέγεται “ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ“.   Στις περιπτώσεις που το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής πωλείται σε εμπόρους, στο πεδίο προορισμός επιλέγεται “ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ”. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών (τιμολόγια κλπ) που να τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία.
   Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 35 του ν.4916/2022 (ΦΕΚ 65Α), οι αμπελουργοί-διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοίδύνανται να οδηγήσουν συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών (έως 5.000 κιλά) ή και στεμφύλων (έως 6.400 κιλά) για απόσταξη.(ΦΕΚ 4073/29-7-2022,τεύχος Β, άρθρο 15). Στο πεδίο προορισμός επιλέγεται “ΑΠΟΣΤΑΞΗ.

   Σε περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οιπαραγωγοί επιλέγουν στο πεδίο προορισμός “ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ” κι επίσης επιλέγουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χαναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό,χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούςλόγους). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Επίσης, μηδενική δήλωση συγκομιδής υποβάλλεται και για νεόφυτους αμπελώνες, που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί. Στο πεδίο προορισμός επιλέγεται ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, (αντίστοιχο πεδίο νέα φύτευση).

  Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής.

  Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συγκομιδής που έχει υποβάλει και οριστικοποιήσει, έχει την δυνατότητα να ζητήσει τη διόρθωση της δήλωσής του από τη Δ.Α.Ο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η κατάθεση αίτησης τροποποίησης και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών στην εν λόγω Δ.Α.Ο, η οποία οφείλει να εξετάσει τα προσκομισθέντα για να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη Δ.Α.Ο.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 παρ. 5 της απόφασης 2454/235853/20-9-2019(ΦΕΚ 3645/Β/1-10-2019) και την τροποποίηση αυτής, στις περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο ή υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συγκομιδής κατά 15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων άρθρο 2 παρ. 2 του καν. 1306/2013) προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου . Στις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης συγκομιδής εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα ισχύουν και οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 15 της παραπάνω απόφασης .

   Επιπρόσθετα, τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις
συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα επενδύσεων των οινοποιητικών επιχειρήσεων κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δ.Α.Ο. Τρικάλων Γρ. 314 ή Γρ.311 – 3ος όροφος  Π.Ε. Τρικάλων, τηλέφωνα 24313514 και 24313511.


                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

               

                                                                               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ                                      

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *