Πρόσληψη ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μετεώρων

Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μετεώρων με αντίτιμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξειςτου Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3.3.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15.3.2010), σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄Β΄και Γ’ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3.Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

4.Το ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17.06.1980).

6.Την αριθμ.Πρωτ92/2022 απόφαση  της οικονομικής επιτροπής του Δήμου μας με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

7.Την αριθμ.πρωτ. 64580/11-04-2022 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–ΣτερεάςΕλλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο μας με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8.Την αριθμ. πρωτ. 27547/28.04.2022(ΑΔΑ:6Η6Ι46ΜΤΛ6-ΕΩΨ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης  δέκα (10)συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στον Δήμο μας.

9.Το αριθμ.πρωτ.27951/3-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), προς τον Δήμο μας.

10.Την αριθμ. Πρωτ. 120121/29.07-2022 (ΑΔΑ:9ΩΝ2ΟΡ10-ΘΦ4)Απόφαση του Συντονιστή τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο.

11.Την υπ’ αριθμ. 193/21.07.2022 απόφαση του Ο.Ε. του Δήμου Μετεώρωνμε την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότητες για την σύναψη συμβάσεων μέχρι εννέα (9) μηνών στον Δήμο Μετεώρων.

12.Την αριθμ. Πρωτ. 3916/17.03.2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του καλλιτεχνικού προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

13. Την αριθμ. Πρωτ. 13687/30-9-2022 αίτηση της Φούρλα Στυλιανής με την οποία αιτείται την διαγραφή από τον πίνακα αξιολόγησης που προέκυψε από την  11727/25/08/2022 Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού προσωπικού.

14. Το γεγονός ότι ο πίνακας αξιολόγησης που προέκυψε από την  11727/25082022 Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού – Διδακτικού προσωπικού μένει κενός για τη θέση με κωδικό 03 – Ξύλινα Πνευστά , Σαξόφωνο, μετά την αίτηση με  αριθμ. Πρωτ. 13687/30-9-2022 της Φούρλα Στυλιανής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού– διδακτικού προσωπικού στον ΔήμοΜετεώρωνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2022-2023, αναλυτικότερα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Ειδικά, τυπικά, συνεκτιμώμενα προσόντα

Χρονική Διάρκεια

Κωδικόςθέσης03

Ξύλινα Πνευστά(Σαξόφωνο)

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή ΠτυχίοΣαξοφώνουαναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος  της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/ Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α στο Σαξόφωνο.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε φιλαρμονική, ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες ,ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

9 μήνες

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ

Πρόσθετοι Τίτλοι  σπουδών ( Διδακτορικά , μεταπτυχιακά, πιστοποίηση από μουσικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα κτλ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας  από 18 έως 67 ετών.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν. 3584/2007
3. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να συνάψουν µόνο µία σύµβαση µε τον φορέα.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο Μετεώρων (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται:

α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων(μόνογια άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β)Κάθε πράξη του βίου του, η οποία θα ασκούσε επιρροήστην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσίαπου προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχεικαταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

γτι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστικήαντίληψη.

δ)Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα γιακάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ.611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμείεναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ήκακούργημα.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται τυχόναπασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικόίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός , η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Βιογραφικό σημείωμα
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εμπειρίας. Ωςδιδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΑ (για τις ειδικότητες που απαιτείται).

Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας(συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

Πρόσθετοι Τίτλοι  σπουδών ( Διδακτορικά , μεταπτυχιακά,πιστοποίηση από μουσικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα κτλ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μετεώρων, Ευθ.Βλαχάβα 1,Καλαμπάκα ΤΚ 42200, γραφείου πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από 15.10.2022 έως 19.10.2022.

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιµασίας(ακρόαση).    

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ο έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικώνπροσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων, η κατάταξη των επιλεγόμενωνκατά αξιολογική σειρά, και εφόσον κριθεί αναγκαίο η διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας θα γίνει από τριμελήεπιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με την 120121/29.07-2022 (ΑΔΑ:9ΩΝ2ΟΡ10-ΘΦ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο4τουΠ.Δ.524/198,εντός 6 εργάσιμων ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών( αρ.5 ΠΔ 524/80).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του  ΔημοτικούΚαταστήματος του Δήμου Μετεώρων.
Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρώνδιδασκαλίας που θα τους ανατεθούν, θα εξαρτηθεί απότον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωναμε τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ήΣχολή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει τοΠ.Δ.524/1761980.

Αντίγραφο της προκήρυξης θααναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικούκαταστήματος του Δήμου Μετεώρων, στην ιστοσελίδα τουΔήμου Μετεώρων .

           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *