Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2023-2024

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Τρικάλων, σε εφαρμογή της με αρ. 3138/329916/27-102023 Υπουργικής Απόφασης, ενημερώνει τουςπαραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2023-2024 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 20η Νοεμβρίου 2023,ημέρα Δευτέρα, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ.(http://eservices.minagric.gr). Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωσημετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους, αναφύτευση– μετεγκατάσταση,

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει προετοιμασία εδάφους, φύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013),

γ) Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων.

Η Παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2919/95506/13-09-2017 υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β’ 3276),

β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή/και δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τα έτη 2021, 2022 και 2023. Η επιβεβαίωση της καλής υφιστάμενης καλλιεργητικής κατάστασης του αμπελώνα και η ορθή συντήρησή του πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα του επιτόπιου προενταξιακού ελέγχου σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες δηλώσεις συγκομιδής,

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2023,

ε) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού για την Παρέμβαση, μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης,

στ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης,

ζ) η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στην Παρέμβαση καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα φυτεμένη έκταση που νοείται η έκταση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2022/126 ,

η) Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις ή στον αριθμό των πρέμνων, πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης.

Δεν χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις:

α) Που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας.

β) Που έχουν λάβει ενωσιακή ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στην  εν λόγω Παρέμβαση κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στην Παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

γ) Αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα.

δ) Δεν χορηγείται στήριξη σε παραγωγούς που καλλιεργούν παράνομες φυτεύσεις και σε εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας χωρίς την απαιτούμενη άδεια δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

ε) Δεν εντάσσονται στην Παρέμβαση, αμπελοτεμάχια για τα οποία στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ενδεικτικά ιδιοκατανάλωση, απόσταξη, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση, οινοποίηση από τον δηλούντα. Εξαιρούνται:

οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με επιλογή στο πεδίο «προορισμού» στη Δήλωση Συγκομιδής «οινοποίηση από τον δηλούντα».

στ) Τα αμπελοτεμάχια που έχουν φυτευτεί μετά την χορήγηση άδειας στο πλαίσιο εφαρμογής του «Καθεστώτος αδειοδότησηςνέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου»δεν εντάσσονται στην Παρέμβαση «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων».

ζ) Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από την Παρέμβαση.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Για ένταξη στην Παρέμβαση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού είναι τα ακόλουθα:

1.1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην Παρέμβαση και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2).

1.2. Εκτύπωση της καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο, ενημερωμένη από τον παραγωγό πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στην Παρέμβαση.

Στις ενημερώσεις περιλαμβάνεται η καταχώρηση αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, για τις περιπτώσεις που ο παραγωγός αιτείται τη φύτευση με άδεια αναφύτευσης από την προηγούμενη εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης αμπελώνα (δυνητική φύτευση άυλη άδεια). Επιπλέον προσκομίζεται το πρωτότυπο έγγραφο χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης από εκρίζωση προηγούμενης έκτασης, όπως εκδόθηκε από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

1.3. Σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87, όλων των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και καταγραφή του δημοτικού διαμερίσματος και το τοπωνύμιο της περιοχής τους. Υποβάλλεται για τη σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 2, σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/ αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης.

1.4. Πλήρες αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση κάθε αμπελοτεμαχίου, για το έτος 2023, ήτοι για την επιβεβαίωση ταυτοποίησης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού μεταξύ των δύο συστημάτων Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, για τη συμπληρωματική προσκόμισή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ τάσσοντας εύλογο χρονικό διάστημα .

1.5. Πλήρες αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2022σε περίπτωση που στο αντίγραφο της Ε.Α.Ε. τρέχοντος έτους, του αιτούντα, δεν περιλαμβάνεται η χαρτογραφική αποτύπωση των τεμαχίων.

1.6. Πλήρες αντίγραφο της Ε.Α.Ε., του παραγωγού στον οποίο ήταν καταγεγραμμένο αμπελοτεμάχιο που δεν εμφανίζεται στην Ε.Α.Ε., προηγούμενου έτους, του αιτούντα παραγωγού. Υποβάλλεται, για τις περιπτώσεις που αμπελοτεμάχιο της αίτησης δεν καταγράφεται στην Ε.Α.Ε., του προηγούμενου έτους του αιτούντα και εφόσον δεν διατίθεται η χαρτογραφική αποτύπωσή του από την τρέχουσα αίτηση της Ε.Α.Ε.

1.7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

1.8. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου παραγωγού.

1.9. Βεβαίωση Τραπέζης (ή ηλεκτρονική βεβαίωση), με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου για την πληρωμή του δικαιούχου.

1.10. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής για όλα τα αμπελοτεμάχια που καταγράφονται στην αίτηση ένταξης για την Παρέμβαση, καθώς και για τα τεμάχια στα οποία θα πραγματοποιηθεί η αναφύτευση όταν το μέτρο δηλώνεται ότι θα εφαρμοστεί σε άλλη θέση.

Ειδικότερα:

α) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας.

γ) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στην Παρέμβαση γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου είναι μέχρι εννέα (9) έτη.

Μετά την έγκριση ένταξης υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο το οποίο θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών.

Επιπλέον απαιτούνται:  

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. για την επιβεβαίωση του κριτηρίου νέου παραγωγού.

Βεβαίωση συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής όπως καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2018/848 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/464 της Επιτροπής, ή με τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (AGRO1, AGRO2) για ολόκληρη την έκταση αμπελώνων, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι των μέτρων:

1. «Εκρίζωση -προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αμπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και
2. «Φύτευση αμπελώνων»

υποχρεούνται να προσκομίσουν ανάλυση εξέτασης εδάφους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών, από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία 314 και 311 – 3ος όροφος  Π.Ε. Τρικάλων (τηλέφωνα 2431351614  και 2431351611 αντίστοιχα).

                                                                                                                                        Ε.Π.

                                                                                                                       Η Προϊσταμένη της Δ.Α.Ο.

                                                                                                                            Καρακούση Αργυρώ                                              

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *