Προγράμματα επιχορήγησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά υποβολής και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπάρχουν στιςαναλυτικές προσκλήσεις του κάθε προγράμματοςκαι είναι αναρτημένα στο portal τουΕπιμελητηρίου Τρικάλων www.trikalachamber.gr

Συνοπτικά ανά πρόγραμμα ισχύουν τα παρακάτω:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) ονομαστικής αξίας από 900 € έως 18.000 € βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης (ΕΜΕ) και έως το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους ΕΜΕαθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Αιτήσεις  Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, https://digitalsme.gov.gr

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Το Πρόγραμμα ΙΙ ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώνταςστην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας), στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες(ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων)
Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών (Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός, Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος, Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση),
Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Ασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας)

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα. 
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. 
Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000 έως €2.000.000.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών, τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.

Αιτήσεις  Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, https://digitalsme.gov.gr

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS (€150,00)

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει (Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00 με ένταση ενίσχυσης 90%).

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (€300,00).

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS (Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50 με ένταση ενίσχυσης 90%).

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ (Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00).

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών (Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * 150,00).

Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων  οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους ΕΜΕαθροίζει από 0 έως 250 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Αιτήσεις  Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες Ενεργειών 1, 2 και 3 μπορούν να υποβάλλονται, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Για τις Κατηγορίες Ενεργειών 4, 5 και 6 μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2022, https://digitalsme.gov.gr

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493, e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr 

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *