Ο υπ. Εσωτερικών για τους διορισμούς πτυχιούχων Βιβλιοθηκονομίας στο δημόσιο

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πανεπιστημίων  και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας της ημεδαπής έχουν εκ του νόμου τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού σε προκηρυσσόμενες θέσεις των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, αντίστοιχα, στους φορείς του δημοσίου τομέα.

Αυτό τονίζει ο  υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης, σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα απόπ ερώτηση των Βουλευτών Γ. Δελή και Λ. Στολίδη , σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ  Βιβλιοθηκονομίας.

Ακολουθεί η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών

Οι διορισμοί / προσλήψεις προσωπικού στους φορείς του δημοσίου τομέα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του συστήματος προσλήψεων (Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου ή από ειδικές διατάξεις νόμων.

Στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει) γίνεται περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων διορισμού για ορισμένους βασικούς, για τη λειτουργία των οργανισμών του δημοσίου, κλάδους / ειδικότητες (π.χ. Διοικητικός – Οικονομικός, Πληροφορικής, κ.λπ.). Εννοείται πως η παράθεση στο «Προσοντολόγιο» των κλάδων / ειδικοτήτων αυτών είναι εντελώς ενδεικτική, καθώς με τους Οργανισμούς ή Κανονισμούς τους, οι διάφοροι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να προβλέψουν και άλλους κλάδους / ειδικότητες για την κάλυψη των συγκεκριμένων υπηρεσιακών τους αναγκών.

Βασική αρχή του «Προσοντολογίου» είναι τα κατά περίπτωση κλάδου / ειδικότητας απαιτούμενα προσόντα να συνδέονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Κατά συνέπεια, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού επί μέρους κλάδων / ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών / εκπαιδευτικών βαθμίδων, ως προσόν διορισμού απαιτείται το κατά περίπτωση ειδικότητας ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στον κάθε φορέα, ανάλογα με τις ειδικότερες υπηρεσιακές του ανάγκες και με γνώμονα το αντικείμενο των μονάδων που θα στελεχωθούν, ο καθορισμός,
με τον Οργανισμό Κανονισμό του, των κλάδων / ειδικοτήτων προσωπικού που κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, καθώς και ο καθορισμός με τις οικείες οργανικές διατάξεις ή με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, των τίτλων σπουδών, που καθορίζονται ως τυπικά προσόντα διορισμού συγκεκριμένων κλάδων / ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, για τον Κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, το άρθρο 10 του «Προσοντολογίου» αναφέρει ότι: «Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με το παραπάνω προσόν, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολής της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής».

 

Επίσης, το Άρθρο 12 του «Προσοντολογίου» ορίζει ότι: «Για τους κλάδους ΤΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων, των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι., ….,προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. …».

Συνεπώς, οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας της ημεδαπής έχουν εκ του νόμου τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού σε προκηρυσσόμενες θέσεις των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, αντίστοιχα, στους φορείς του δημοσίου τομέα.

Επιπλέον, υπάρχει πάντα η δυνατότητα των αποφοίτων των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας να συμμετέχουν, ως υποψήφιοι, σε προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού αντίστοιχα (σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13 του «Προσοντολογίου»), καθώς στους συγκεκριμένους κλάδους δεν τίθεται, καταρχήν, περιορισμός στον κύκλο των πτυχίων ή διπλωμάτων που γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού για την κάλυψη θέσεων φορέων του δημοσίου τομέα, διευρύνοντας τις δυνατότητες των οργανισμών να αξιοποιήσουν περισσότερες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού, κατά τη στελέχωσή τους.

Σημειώνεται επίσης, ότι στο πλαίσιο του εκσυχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στα προσόντα διορισμού, έχει συσταθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Επιτροπή για την αναμόρφωση του Π.Δ. 50/2001 (ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ. 11834/11-6-2020, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 457/24.06.2020), η οποία εξετάζει μεταξύ άλλων την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες στελέχωσης του δημοσίου.»

Επιπλέον, όσον αφορά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων βιβλιοθηκονόμων στις βιβλιοθήκες της χώρας κλπ σας ενημερώνουμε τα εξής :

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το αρμόδιο για τα θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων των ετών 2020 και 2021, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της υποχρέωσης της τήρησης του λόγου μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση, διαμόρφωσαν τα σχέδια για τις προσλήψεις των ανωτέρω ετών, τα οποία εγκρίθηκαν από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 εγκρίθηκε με την υπ ́ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, η πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων τόσο για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες ανά την Επικράτεια, αρμοδιότητος του Υπουργείου Παιδείας όσο και για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Περαιτέρω για το έτος 2021 με την υπ ́ αριθ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τέλος, το Υπουργείο είναι αναρμόδιο να απαντήσει για τα υπόλοιπα θέματα που τίθενται, καθόσον αρμοδιότητα επί των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) έχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς το οποίο επίσης απευθύνεται η παρούσα Ερώτηση

πηγή esos.gr

χαλβάς Γούναρης
roz-panthiras-adv1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *