ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 11/2022
δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 92/2022
Θ Ε Μ Α: Έγγραφο Προέδρων Κοινοτήτων ορεινού όγκου για
ανεμογεννήτριες.
Στην Πύλη, σήμερα, στις επτά (07) Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 9325/02-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α ́), δ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891/23-07-2022 τεύχος Β ́), δ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31-08-2022 (ΦΕΚ 4604/31-08-2022 τεύχος Β ́),
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννιά (29), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπαλατσούκας Αθανάσιος (Πρόεδρος)
2. Χαντζής Σωτήριος
3. Ούτρας Κωνσταντίνος
4. Αναγνώστου Βασίλειος
5. Σακελλάριος Πέτρος
6. Αγγέλης Σωτήριος
7. Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης)
8. Νάκος Χρήστος
9. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)
10. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
11. Πανάγου Μαρίνα
12. Κατράνας Σταύρος
13. Τζιορτζιώτης Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δούλαλας Κωνσταντίνος 2. Γουλιώτης Νικόλαος
3. Μάντζιος Δημήτριος
4. Κράβαρης Αθανάσιος
που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

14. Ζούρτος Κωνσταντίνος
15. Καλιώρα Χαρίκλεια (Χαρά)
16. Ζιάκας Χρήστος
17. Κουτής Ευάγγελος
18. Ζάχος Ευθύμιος
19. Μπουρλιός Νικόλαος
20. Κουτσονάσιος Ιωάννης
21. Χήρας Π. Θεόδωρος
22. Χήρας Χ. Θεόδωρος
23. Μπλατζώνη Ευθυμία
24. Θέος Ευάγγελος
25. Τσιούτσιας Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) 26. Τσόλας Παναγιώτης
27. Μητρονάτσιος Περικλής
28. Τσιαμπαλής Κωνσταντίνος
29. Καλύβας Βάιος
Σε σύνολο σαράντα δύο (42) Προέδρων Συμβουλίων/Προέδρων Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες δέκα (10), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ελάτης: Μπρίζης Κωνσταντίνος
Μουριάς: Γιαννουλάκος Δημήτριος Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς Πύλης: Κανέλας Βασίλειος
Αρματολικού: Τεντολούρης Παναγιώτης Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης
Παρόντος του Δημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κουτής Ευάγγελος και μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζάχος Ευθύμιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το έγγραφο Προέδρων Κοινοτήτων ορεινού όγκου για ανεμογεννήτριες είπε ότι:
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 186/2020 απόφασή του, προέβη στην έκδοση ψηφίσματος κατά των αιολικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Πύλης με το οποίο εξέφραζε την πλήρη αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Δήμο Πύλης και ζητούσε από την Κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν όλες οι αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά Πάρκα στο Δήμο Πύλης.
Στο Δήμο απεστάλη επιστολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του ορεινού όγκου Δήμου Πύλης με αποδέκτη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα Κων/νο, και κοινοποίηση μεταξύ άλλων και στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύλης με θέμα «Ένα μεγάλο ΟΧΙ στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Από όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Ορεινού Όγκου του Δήμου Πύλης», η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5908/6-6-2022 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Ένα μεγάλο ΟΧΙ στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Από όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Ορεινού Όγκου Του Δήμου Πύλης
Προς
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Κώστα Σκρέκα
Κοιν.
1. Περιφέρεια Θεσσαλίας
2. Δασαρχείο & Δ/νση Δασών Τρικάλων
3. Δήμαρχο Πύλης
Μαράβα Κων/νο
& Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης
4. Συνδιοκτήτες
του Δάσους Κατούνας
(Δ.Δ. Ελληνικά – Βαλκάνο)
5. Συνδικατέχοντες την έκταση (χιλιάδων
στρεμμάτων) στις θέσεις “ΘΕΜΕΛΟΥ”, ”ΣΠΑΘΕΪΚΑ”, “ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ”, “ΚΟΚΚΑΛΑΙΪΚΑ”, “ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΑ”
της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης

κ. Υπουργέ
Εδώ και δύο χρόνια αισθανόμαστε να πλανάται η απειλή εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου στο Δήμο Πύλης (ειδικότερα στον πρώην Δ. Πινδέων). Τελευταία – Φεβρουάριος 2022 – μάθαμε πως μια ιδιωτική εταιρεία ενέργειας εξασφάλισε βεβαίωση για Αιολικό Πάρκο ισχύος 248 MW και εγκατάσταση 60 ανεμογεννητριών, οπότε δικαιολογημένα μας διακατέχει θλίψη και αγανάκτηση.
Με αφορμή και την ενεργειακή κρίση – παγκόσμια – βλέπουμε μια σπουδή Απλοποίησης διαδικασιών αδειοδότησης – ιδιωτών ενεργειακών επενδυτών ειδικά στο χώρο των Αιολικών Σταθμών, μια προσχηματική διαβούλευση, χωρίς να υπολογίζεται η φωνή και η άποψη των διαβιούντων στην περιοχή και όχι μόνο, και τελικά μια αλόγιστη παραχώρηση τέτοιων αδειών σε ιδιώτες, χωρίς καν ένα ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ που να αφορά τόσο στις περιοχές εγκατάστασης όσο και στην ασφαλέστερη λειτουργία και στην υποχρέωση πλήρους κυκλικότητας όπως θα ‘πρεπε να προβλέπεται σαν δέσμευση από την πλευρά των εταιριών.
κ. Υπουργέ, η συγκεκριμένη περιοχή όπου προβλέπεται η εγκατάσταση Αιολικών από την εν λόγω εταιρεία, έχει ήδη δώσει πάρα πολλά στον χώρο της ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Σας θυμίζουμε ότι το Φράγμα Μεσοχώρας είναι ήδη έτοιμο και ότι ήταν να γίνει από άποψη αλλοίωσης τοπίου, δυστυχώς έγινε. Τώρα που με μια έμφραξη θα είχαμε μια λίμνη στα πρότυπα της λίμνης Πλαστήρα, μάλλον δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί και το Υδροηλεκτρικό Βαθυρρεύματος το οποίο είναι έτοιμο να δώσει καθαρή ενέργεια από νερά των πηγών Αχελώου. Δίπλα ακριβώς στα όρια του Δήμου μας υπάρχει το Υδροηλεκτρικό Θεοδώριανων – Νεράιδας. Αν μας προκύψουν και τα Αιολικά Πάρκα τότε θα έχουμε τέσσερις (4) τεράστιες παρεμβάσεις στο άτυχο (πλην όμως μεγαλοπρεπή και πανέμορφο) περιβάλλον μας σε ακτίνα 5 μόλις χιλιομέτρων, δηλαδή στην καρδιά του πρώην Δήμου Πινδέων και στα όρια του πρώην Δήμου Αιθήκων. Δεν είναι άδικο όλα αυτά να επιβαρύνουν μια τόσο μικρή περιοχή; ΓΙΑΤΙ;
Με ποιο τρόπο θα εισακουστούμε; Με ποιο τρόπο θα κατανοηθεί ότι δεν πάει άλλο;
Οι κάτοικοι των γύρω κοινοτήτων της Ορεινής Πατρίδας του Δήμου Πύλης θλίβονται και αγανακτούν.
Το μόνο που μας έχει μείνει, σ’ αυτή την άγονη περιοχή (ούτε κάμπος, ούτε βιομηχανία, ούτε υποδομές, ούτε λίμνη) είναι η κτηνοτροφία, οι δασικές εργασίες, οι προσπάθειες δημιουργίας υποδομών αγροτουρισμού και η ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ μας, καθότι φτωχοί μεν αλλά ζούμε σ ́ ένα τόπο απαράμιλλης άγριας ομορφιάς, όπως εμείς που επιμένουμε να ζούμε εδώ, την αντιλαμβανόμαστε και όπως επίσης πολλοί λάτρεις της φύσης, των δασών και κυρίως των Αλπικών τοπίων, από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Η παρέμβαση για την οποία συζητάμε , αν προκύψει, θα μας τελειώσει την περιοχή.
Η υποβάθμιση του τόπου μας θα είναι τρομακτική και δεν την αντέχουμε.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε όλα τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας παρέμβασης, αλλά θα απαιτούνταν πολλές σελίδες. Ο κόσμος βέβαια τα ξέρει, τα διαβάζει, όπως επίσης και όλοι οι υπεύθυνοι της δρομολόγησης αυτών των εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά :
α. Βάναυση αλλοίωση τοπίου, το οποίο τοπίο αποτελεί βίωμα και συστατικό στοιχείο της ταυτότητας των ορεινών πατρίδων.
β. Χαριστική βολή στη βιοποικιλότητα και την πανίδα (ενδημικά ζώα και πουλιά, μετανάστευση πουλιών).
γ. Ρύπανση αισθητική – ηχητική (με 3 είδη θορύβων, τους μηχανικούς, τους αεροδυναμικούς και τους υπόκωφους κραδασμούς).
δ. Οπτική (μέρα – νύχτα θα αναβοσβήνουν εκτυφλωτικά λαμπάκια)
ε. Κάθε πυλώνας χρειάζεται περίπου 300κ.μ. μπετόν και σίδηρο, δηλαδή 500 τόνους τουλάχιστον ξένο υλικό.
στ. Η ταχύτητα κίνησης των άκρων των πτερυγίων, κυμαίνεται από 300Km/h έως 500Km/h.
ζ. Οι δρόμοι για τις προσβάσεις υλικών θα ξεκοιλιάσουν στην κυριολεξία τα όμορφα βουνά μας. Εκατομμύρια δενδράκια θα ενταφιάζονται στο πέρασμα των μεγαθήριων μηχανημάτων.

Κα φυσικά στο τέλος όλα τα πτερύγια ή θα μείνουν (μετά από 20 χρόνια) να τρομάζουν όσους από εμάς θα ‘χουμε απομείνει ή θα θαφτούν δίπλα στη βάση τους και πρόχειρα, οπότε θα ολοκληρώσουν το εφιαλτικό τοπίο, με βέβαιη τη ρύπανση από τα Τοξικά Απόβλητα των πτερυγίων, σύμφωνα με όλους τους καθηγητές Ινστιτούτων Έρευνας.
Για όλα αυτά (που όπως είπαμε είναι πάρα πολύ λίγα) αναρωτιόμαστε και λέμε:
κ. Υπουργέ, στο χέρι σας είναι να σταματήσετε αυτή τη βαρβαρότητα στην περιοχή μας. Και για ένα λόγο παραπάνω, αφού οι επιλεχθείσες θέσεις εγκατάστασης δεν είναι μέσα από κάποιο ειδικό εθνικό χωροταξικό πλαίσιο, αλλά αποτελούν Συνδιόκτητες εκτάσεις (Γουλέικα) και Συνδιακατεχόμενες εκτάσεις μετά του Δημοσίου (Σπαθαίικα – Κοκκαλαίικα), κάποιων παλαιότερα νομάδων και τώρα με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα υπό τη νομή τους και τη χρήση τους, με συμβόλαια που δυστυχώς ακουμπούν στα ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ που υπήρχαν λίγο πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλίας μας.
κ. Περιφερειάρχη
Πάρτε θέση, στηρίξτε τη βιωσιμότητα των ορεινών αυτών κοινοτήτων και μην τις αφήνετε έρμαια των μεγαλοεπενδυτών που δεν μπορούν να συναισθανθούν, για τους δικούς τους λόγους, την ψυχοσύνθεσή μας.
κ. Δασάρχη – Δ/ντη Δασών
Εάν εγκρίνετε την παραχώρηση του δικαιώματος Αιολικών εγκαταστάσεων σ’ αυτή την περιοχή τότε:
α) Εξυπηρετείτε τα συμφέροντα μιας ομάδας, λίγων οικογενειών, που κατέχουν τα χιλιάδες αυτά στρέμματα, όπως είπαμε για χρήση (δάση) και Νομή (Αλπικά), ενώ η κυριότητα αυτών των εκτάσεων ανήκει στο ΔΗΜΟΣΙΟ
β) Αντί για φύλακες των δασών και της υπαίθρου θα καταλήξετε να είστε συμμέτοχοι μιας άνευ προηγουμένου λεηλασίας δέντρων, χλωρίδας και πανίδας με τη διάνοιξη αυτών των δρόμων πρόσβασης (σε υψόμετρα από 1.500 έως 2.000 μέτρα).
κ. Μαράβα – Δήμαρχε Πύλης
Έχουμε την αίσθηση ότι μία απόφαση του Δ.Σ. Πύλης (υπ’ αριθμ.186/2020) που λέει όχι στις ανεμογεννήτριες στο Δήμο μας, είναι καλοδεχούμενη και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ίσως χρειαστούν και παραπάνω ενέργειες, εφόσον πιστεύουμε αυτό που ψηφίσαμε.
κ. Δήμαρχε, καλέστε εδώ και τώρα τους ενδιαφερόμενους Συνδιοκτήτες (και όχι τον εκπρόσωπο της εταιρείας) σ’ ένα ειδικό Δ.Σ. του Δήμου και με την παρουσία – συμμετοχή όλων μας των Προέδρων των Κοινοτήτων. Δεν μπορεί μια ιδιωτική επένδυση να μην υπολογίζει το κακό και την υποβάθμιση στην οποία καταδικάζει όλες ανεξαιρέτως τις Κοινότητές μας.
κ.κ. Συνδιοκτήτες της περιοχής Κατούνας (κοινώς «Γουλέικα»)
Τι να πούμε για σας;
Πριν μερικά χρόνια, βάλατε το συγκεκριμένο κτήμα σας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και το
ανακηρύξατε ΒΙΟΤΟΠΟ (Βιότοπος Κατούνας) και στη συνέχεια το καταστήσατε ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ θηραμάτων ώστε να μην υπάρχει όχληση των ζώων και των φυτών. Τώρα όμως θέλετε και άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με ανεμογεννήτριες.
Εδώ έχουμε τον ορισμό του οξύμωρου και αντιφατικού. Δεν συνυπάρχουν κύριοι, καταφύγιο θηραμάτων από τη μια και ανεμογεννήτριες από την άλλη. Σίγουρα και σεις το αντιλαμβάνεστε αλλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε.
Γι’ αυτά τα όμορφα ψηλά βουνά πολέμησαν οι προπαππούδες όλων μας προκειμένου να απελευθερωθούν από τους Τούρκους . Ανεξάρτητα αν είναι στην συνδιοκτησία τώρα, τουλάχιστον στην αισθητική, την περιήγηση και την απόλαυσή τους έχουμε δικαίωμα όλοι και όχι μόνο εμείς που κατοικούμε ακόμα εκεί, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος.
Γιατί η παρέμβαση σ’ αυτά τα βουνά δεν είναι όπως αλλάζουμε διαρρύθμιση στο σπίτι μας. Είναι κάτι που επηρεάζει όλους τους όμορους χώρους και όλους όσους περνοδιαβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή.
Ξανασκεφτείτε το.

κ.κ. Συνδιακατέχοντες τις Περιοχές «Σπαθαίικα – Κοκκαλαίικα κλπ»
Ανήκετε στου Σαρακατσαναίους – Βλάχους, όπως και θέλετε να καμαρώνετε. Επί σχεδόν 80 και πλέον χρόνια με την περιουσία των χιλιάδων στρεμμάτων (11.000 στρέμματα μόνο στο Παράμερο) που σας προέκυψε, έχετε εγκλωβίσει χωριά ολόκληρα –κοινότητες όπως Παράμερο, Βαθύρρευμα, Βαλκάνο, Στουρναραίικα) εκατοντάδες κτηνοτρόφους που δεν τολμούν να πατήσουν τη γη σας. Γύρω – γύρω μας υπάρχουν τα τσιφλίκια σας και από καταβολής της συνύπαρξης μας, οι μικροκτηνοτρόφοι μας βρισκόταν στα Δικαστήρια, αφού κάποιο πρόβατο ή κάποια αγελάδα παραβίαζε τα νοητά όρια σας.
Δεν πειράζει. Τα υπομέναμε τόσα χρόνια και το συνηθίσαμε. Άλλοι πλήρωναν ενοίκια, άλλοι χατηρικά, άλλοι δικαστικά. Πορευθήκαμε μαζί σας με κουμπαριές, σχέσεις κλπ. Τώρα όμως τι έγινε; Δεκαετίες (τουλάχιστον μισό αιώνα) έχετε φύγει από τα βουνά και καλά κάνατε και πιάσατε τα αστικά κέντρα. Σημειωτέο ότι κανένας μα κανένας σας δεν είναι δημότης του Δήμου Πύλης). Σ’ εμάς γιατί τώρα θέλετε να αφήσετε τα σκουπίδια και τα απόβλητά σας; Δεν καταλαβαίνετε το θάνατο που θέλετε να σπείρετε σ’ αυτά τα χιλιοτραγουδισμένα βουνά της Νότιας Πίνδου μας, των Ελληνικών Άλπεων. Που θα πάνε αυτές οι Πετροπέρδικες, αυτά τα Μαυροπούλια, αυτός ο Χρυσαετός και αυτά τα Αγριόγιδα;
Δεν σας ενδιαφέρει βέβαια. Εμείς όμως, μ’ αυτά μεγαλώσαμε και μ’ αυτά πορευόμαστε όπως και οι εκατοντάδες ορειβάτες, περιπατητές, περιηγητές και υμνητές της περιοχής μας. Που θα πάνε τώρα όλα αυτά μαζί με μας; Μάλλον θα εκτοπιστούμε όλοι μαζί. Για χάρη σας κύριοι! Για χάρη των επενδύσεων, των εταιρειών και του κέρδους σας!
Πως θα νοιώσουμε και θα ξανατραγουδήσουμε τα δικά σας τραγούδια «Ψηλά Βουνά και απάτητα» ή «Γλυκοχαράζουν τα βουνά» και τόσα άλλα χιλιοτραγουδισμένα;
Μήπως επειδή σας άνοιξε η όρεξη να «χαμηλώστε» αυτά τα βουνά να μην ξανατραγουδήσουμε και χορέψουμε το «Θα παραγγείλω στα Βουνά να χαμηλώσουν λίγο»;
Γιατί σαν γείτονες που είσαστε, δεν ρωτήσατε και εμάς αν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις που μηδενίζουν στην ουσία την αισθητική και το μεγαλείο της περιοχής.
Σεβόμαστε την ιδιοκτησία σας, την οποία διαχειρίζεστε, όχι βέβαια σαν κάτοικοι της περιοχής μας αλλά σαν επενδυτές από πολύ μακριά όπου μένετε. Κανένας σας δεν είναι συνδημότης μας. Σεβαστείτε όμως και εσείς την αγωνία μας για το μέλλον και την ανάπτυξη της περιοχής μας, όπως εμείς αρχίζουμε να την νοιώθουμε και να την ονειρευόμαστε.
Δεν συμβιβάζονται, ομορφιά τοπίου, διαδρομές, οικοτουρισμός, κτηνοτροφία, ορειβασία, πεζοπορία από την μια μεριά και μπαμπούλες, σκιάχτρα, πτερύγια ανεμογεννητριών και τοξική ρύπανση από την άλλη.
Αγαπητοί Συνδημότες
Το αίτημα Συναίνεσης της ενδιαφερόμενης εταιρίας εγκατάστασης περιλαμβάνει κάποιες
δωρεές και κάποια ανταποδοτικά ποσά στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες, της τάξης των 0,05% επί των ακαθαρίστων εσόδων και κάποια ποσά εφάπαξ αρχικά. Δηλαδή μια προφανής προσπάθεια εξαγοράς μας και βέβαια μια καταφανέστατη ομολογία της εταιρείας, ότι υπάρχουν όντως σοβαρές συνέπειες από αυτή την εγκατάσταση.
Γιατί αλλιώς τι θα χρειαζόταν τα περιβόητα «ανταποδοτικά»; Όσο για τις διαφημιζόμενες θέσεις εργασίας, αρκεί να σκεφτούμε ότι στο μεγαλύτερο Αιολικό Πάρκο της Ευρώπης, απασχολούνται μόλις τρεις (3) άνθρωποι.
Το μήνυμα που εκπέμπει η καθολική καταδίκη τέτοιων αυθαιρεσιών, από τους Προέδρους όλων των Κοινοτήτων του Ορεινού Όγκου του Δήμου Πύλης και Συλλόγους της Περιοχής μας ελπίζουμε να το πάρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Από Υπουργό μέχρι τον καθένα από μας.
Επιβάλλεται να το ξανασκεφτούμε ΟΛΟΙ μας. Είναι νομίζουμε θέμα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.
Περιμένουμε την κατανόηση και τις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
ΟΧΙ στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΟΧΙ στο βανδαλισμό των ψηλών βουνών με εφιαλτικά σκηνικά και αποκρουστικά φόβητρα

Αλεξίου Αριστείδης Βλαχογιάννης Κυριάκος Βλαχοδήμος Παναγιώτης Γιώτας Απόστολος Κάλλος Γεώργιος Καλόγηρος Αχιλλέας Κούτσικος Στυλιανός Κωσταρέλλος Κων/νος Μανούρας Αθανάσιος Μαργαρίτης Απόστολος Μήτσιος Αναστάσιος Μπακάλης Πέτρος Μπαντή Βασιλική Μπόλλης Παναγιώτης
Οι Διατελέσαντες Παπαγιαννάκης Χρήστος
Παπαστεργίου Αλέξανδρος
Παπαχαραλάμπου Δημήτριος Πολυγένης Γεώργιος Πολύζος Κωνσταντίνος Σακκάς Αθανάσιος Τεντολούρης Παναγιώτης
Χονδρός Χαρίλαος Αναγνώστου Γεώργιος Αναγνώστου Ευθύμιος Μπρίζης Κωνσταντίνος Αναγνώστου Ηλίας Τζερεμές Χρήστος Πολυγένης Χρήστος Λαμπρογιώργος Ιωάννης
Πρόεδρος Κ. Γαρδικίου
Πρόεδρος Κ. Νεράιδας
Πρόεδρος Κ. Πολυνερίου
Πρόεδρος Κ. Πύρρας
Πρόεδρος Κ. Αθαμανίας
Πρόεδρος Κ. Αγίου Νικολάου
Πρόεδρος Κ. Μοσχοφύτου
Πρόεδρος Κ. Νέας Πεύκης
Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης Πρόεδρος Κ. Νεραϊδοχωρίου
Πρόεδρος Κ. Δέσης Πρόεδρος Κ. Δροσοχωρίου Πρόεδρος Κ. Παλαιοκαρυάς Πρόεδρος Κ. Παχτουρίου Πρόεδροι Κ. Παραμέρου
Πρόεδρος Συλλόγου Ξενοδόχων – Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου – Ξένιος
Ζευς
Πρόεδρος Ορειβατικού Περιηγητικού
Ομίλου Πύλης Πρόεδρος Κ. Περτουλίου
Πρόεδρος Κ. Λιβαδοχώριου Μέλος Κ.Σ. Στουρναραίικων Πρόεδρος Κ. Μεσοχώρας Πρόεδρος Κ. Αρματολικού Πρόεδρος Κ. Κορυφής
π. Πρόεδρος Παραμέρου π. Πρόεδρος Παραμέρου Πρόεδρος Κ. Ελάτης
π. Πρόεδρος Παραμέρου π. Πρόεδρος Παραμέρου π. Πρόεδρος Παραμέρου Πρόεδρος Κ. Ροπωτού
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: Την εισήγηση του Προέδρου,

Τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και των κ. Αναγνώστου Γεωργίου, π. Προέδρου Παραμέρου και του κ. Μπάτζιου, συνδιοκτήτη συνδιόκτητου δάσους Βαθυρρεύματος,
Την αριθμ. 186/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5908/6-6-2022 επιστολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Ορεινού Όγκου,
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει (ομόφωνα)
1. Την έκδοση ψηφίσματος κατά των αιολικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Πύλης, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
2. Την εξουσιοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής του Δήμου ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά των
εκδιδόμενων ΑΕΠΟ που αφορούν αιολικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Πύλης.
3. Τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από:
 Τον Δήμαρχο Πύλης, κ. Μαράβα Κωνσταντίνο,
 Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μπαλατσούκα Αθανάσιο,
 Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ούτρα Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο, Αναπληρωτή του
Δημάρχου,
 Τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΥΛΗΣ ΟΡΑΜΑ», κ.
Χήρα Θεόδωρο,
 Τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ», κ.
Τσιούτσια Χρυσοβαλάντη (Βαλάντη),
 Τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Καλύβα Βάιο,
 Τον πρώην Πρόεδρο Παραμέρου, κ. Αναγνώστου Γεώργιο,
 Τον Πρόεδρο της Κοινότητας που εμπλέκεται με την επιλογή της από ιδιωτική εταιρεία
ενέργειας για εγκατάσταση αιολικού πάρκου, κατά περίπτωση.
Έργο της επιτροπής θα είναι η ενημέρωση των κατοίκων των θιγόμενων περιοχών και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων διαμαρτυρίας και αποτροπής για την εγκατάσταση αιολικών εγκαταστάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2022
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Μπαλατσούκας Αθανάσιος
Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μπαλατσούκας Αθανάσιος

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης:
Μετά και την εγκατάσταση Ανεμολογικού Ιστού στην Κοινότητα Παλαιοκαρυάς με σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων για την δημιουργία Αιολικού Πάρκου στην περιοχή
και την συνέχιση των παραπάνω διαδικασιών και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας.
Με το βάρος της ευθύνης που του προτάσσει ο θεσμικός του ρόλος και την ευαισθησία του συνόλου των μελών του, ως προς την προστασία και αξιοποίηση του μοναδικού του ορεινού όγκου και ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων του Δήμου και χωρίς να παραβλέπει ότι η οικονομία και ο πλούτος του ορεινού όγκου του Δήμου, βασίζεται στην αειφόρο εκμετάλλευση των δασών μας,
στην παραδοσιακή κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία αλλά και στον εναλλακτικό τουρισμό.
Το γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει σε καμία φάση της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων των παραπάνω Α.Π.Ε. είναι ο σοβαρότερος λόγος στην απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και δυστυχώς οδηγεί την Κοινωνία να τοποθετηθεί
απέναντι σε μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που είναι και η αιολική.
Το γεγονός ότι για εμάς: 1. Ε
2.
ίναι αδιανόητο να προχωρούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών εγκατάστασης
Αιολικών Πάρκων σε πανέμορφες περιοχές οι οποίες πρέπει να προστατευθούν,
διατηρώντας την υφιστάμενη χρήση τους και να αξιοποιηθούν τουριστικά.
Είναι υποχρέωση μας να αντιδράσουμε στην σχεδιαζόμενη καταστροφή των πανέμορφων περιοχών του τόπου μας, την καταστροφή της πανίδας και της
χλωρίδας, την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Στηρίζουμε εμπράκτως τους πολίτες και τους φορείς του Δήμου μας, συνεργαζόμενοι μαζί τους σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να πετύχει η κοινή μας προσπάθεια που δεν είναι άλλη από τη ματαίωση εγκατάστασης και δημιουργίας
Αιολικών Πάρκων στον ορεινό όγκο του Δήμου μας..
Πέραν των θηριωδών Ανεμογεννητριών με ύψος μικρού ουρανοξύστη, τα συνοδά έργα της οδοποιίας θα απαιτήσουν εκσκαφές αρκετών κυβικών μέτρων ανατρέποντας με οριστικό τρόπο την μοναδικής αισθητικής αξίας μορφολογία τους.
Άλλωστε οι περιοχές οι οποίες διαθέτουν αυτή την σημαντική ενεργειακή πηγή, είναι από τις φτωχότερες καθώς στηρίζονται αποκλειστικά στους παραπάνω τομείς της οικονομίας, και η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων θα συμβάλει στην φτωχοποίηση
αυτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε από την Κυβέρνηση αλλά και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, να ανασταλούν όλες οι αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα Αιολικά
Πάρκα στο Δήμο μας.
Λέμε ΟΧΙ σε Αιολικά Πάρκα στα πανέμορφα βουνά του Δήμου Πύλης.

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *