Ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες αποκατάστασης στο νέο δρόμο του κυκλικού κόμβου Διαλεχτού Τρικάλων-Σε εξέλιξη η εγκατάσταση του οδοφωτισμού

Η γέφυρα και οι οδικές προσβάσεις στον κυκλικό κόμβο του Διαλεχτού Τρικάλων αποτελούν ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, καθόσον, αφ’ ενός μεν με την βελτίωση του οδικού δικτύου εξυπηρετείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις σύγχρονες οδικές προδιαγραφές μεγάλος αριθμός βαρέων και επιβατικών οχημάτων, αφ’ ετέρου δε η νέα γέφυρα, μήκους 104,5 m, εξασφαλίζει επαρκή υδραυλική διατομή για την ομαλή διέλευση της πλημμυρικής παροχής του Πηνειού ποταμού, καθώς η υφιστάμενη γέφυρα κατασκευασμένη πάνω σε εδαφική στένωση της κοίτης, παρουσιάζει πολύ μικρότερη και ανεπαρκή παροχετευτικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με αποτέλεσμα την συχνή υπερχείλιση της ροής στις παρακείμενες περιοχές, την αυξημένη ταχύτητα ροής και τις βλάβες στις κατάντικατασκευές. Πρόκειται για δύσκολο έργο κατά την κατασκευή, καθώς κατασκευάστηκε στον Πηνειό ποταμό με πλημμύρες κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας αλλά και σε περιοχή με μεγάλη κυκλοφορία βαρέων κι επιβατικών οχημάτων, όπου κατέστη αναγκαίο, για την διευκόλυνση των κυκλοφορούντων οχημάτων να γίνονται εργασίες παράλληλα με την διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη από τις 29/8/2022 οι εργασίες αποκατάστασης του νέου δρόμου που  κατασκεύασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον κυκλικό κόμβο στην γέφυρα Διαλεχτού Τρικάλων. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα,  δίνοντας  λύση στο πρόβλημα που προκλήθηκε λόγω εισροής υδάτων, δεδομένου ότι ο δρόμος δόθηκε σε κυκλοφορία προτού ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών ασφαλτόστρωσης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετακίνησης κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων:

Το σύνολο του οδικού δικτύου στην περιοχή της γέφυρας, ήτοι κυκλικοί κόμβοι και λοιπά οδικά τμήματα, δόθηκαν στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας, χωρίς την κατασκευή του ασφαλτοτάπητα και του οδικού φωτισμού στην γέφυρα και μετά την κατασκευή του επιχώματος  στο λοιπό οδικό δίκτυο, χωρίς να κατασκευασθούν οι στρώσεις υπόβασης και βάσης από θραυστό υλικό και η στρώση του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας, για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην περιοχή, η οποία κυκλοφορία αποτελούνταν από μεγάλο αριθμό βαρέων αλλά και επιβατικών οχημάτων.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την γειτνίαση των οδικών τμημάτων προς Μεγάρχη και προς Διαλεχτό με τάφρο συλλογής υδάτων από τον ανάντι της οδού λόφο συνέβαλε πιθανόν σε εισροή υδάτων εντός της οδού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των κατασκευών, οι οποίες έγιναν στην τάφρο στα πλαίσια του έργου, κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας της οδού (τοιχείοαντιστήριξης, επενδεδυμένη τάφρος, φρεάτιο συλλογής και απομάκρυνσης υδάτων), με αποτέλεσμα τις καθιζήσεις στα βλαβέντα τμήματα της οδού, των οποίων το συνολικό μήκος ανέρχεται σε 60 m περίπου, ενώ το συνολικό μήκος των κατασκευασθέντων οδικών τμημάτων περιλαμβανομένου και του μήκους της γέφυρας (104,5 m) ανέρχεται σε 750 m περίπου.

Επισημαίνεται ότι το έργο, ήτοι γέφυρα και οδικές προσβάσεις:

– αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, καθόσον, αφ’ ενός μεν με την βελτίωση του οδικού δικτύου εξυπηρετείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις σύγχρονες οδικές προδιαγραφές μεγάλος αριθμός βαρέων και επιβατικών οχημάτων, αφ’ ετέρου δε η νέα γέφυρα, μήκους 104,5 m, εξασφαλίζει επαρκή υδραυλική διατομή για την ομαλή διέλευση της πλημμυρικήςπαροχής του Πηνειού ποταμού, καθώς η υφιστάμενη γέφυρα κατασκευασμένη πάνω σε εδαφική στένωση της κοίτης, παρουσιάζει πολύ μικρότερη και ανεπαρκή παροχετευτικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με αποτέλεσμα την συχνή υπερχείλιση της ροής στις παρακείμενες περιοχές, την αυξημένη ταχύτητα ροής και τις βλάβες στις κατάντι κατασκευές

-δύσκολο έργο κατά την κατασκευή καθώς κατασκευάστηκε στον Πηνειό ποταμό με πλημμύρες κατά την κατασκευή της γέφυρας αλλά και σε περιοχή με μεγάλη κυκλοφορία βαρέων κι επιβατικών οχημάτων , όπου κατέστη αναγκαίο , για την διευκόλυνση των κυκλοφορούντων οχημάτων να γίνονται εργασίες παράλληλα με την διεξαγωγή της κυκλοφορίας , όπως προαναφέρθηκε.

Οι εργασίες τοποθέτησης των στύλων οδοφωτισμούβρίσκονται σε εξέλιξη.

Το έργο (ανωδομή γέφυρας -προσβάσεις) κατασκευάζεται με τις εργολαβίες:

•​1ο  ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ , ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(π.κ. 2013ΕΠ01700012),

ΥΠΟΕΡΓΟ 101:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», προϋπολογισμού 1.900.000,00 € για εργασίες και Φ.Π.Α. και ποσού συμφωνητικού 1.042.133,84 € για εργασίες και Φ.Π.Α.

•​2ο  ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ »

ΥΠΟΕΡΓΟ 119 : «ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ  »,  αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», προϋπολογισμού 240.000,00 € για εργασίες και Φ.Π.Α. και ποσού συμφωνητικού 107.418,38 € για εργασίες και Φ.Π.Α.

•​3ο  ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ »

ΥΠΟΕΡΓΟ 149 : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», προϋπολογισμού εργασιών 248.000,00 € για εργασίες και Φ.Π.Α. και ποσού συμφωνητικού 104.160,00 € για εργασίες και Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 170 και 172) για το έργο απαιτείται η διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής, οι οποίες δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Το έργο δόθηκε στην κυκλοφορία μετά την περαίωση των εργασιών πλην της ολοκλήρωσης των εργασιών ηλεκτροφωτισμού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως προαναφέρθηκε.

Στο έργο τοποθετήθηκαν οι απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να δοθεί το έργο σε χρήση δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Η Υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, ώστε να προχωρήσει στις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στα σημεία που διαπιστώθηκε βλάβη.

Επισημαίνεται ότι:

-Στις 8/8/2022 κατατέθηκε από την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση η εργοταξιακή σήμανση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 318894/10-8-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,

-Δεδομένου ότι μεσολάβησε το διάστημα διακοπής των εργασιών όλων των έργων λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη από 29/8/2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα.

-Οι κολώνες φωτισμού πρόκειται να τοποθετηθούν από την προαναφερομένη 3η εργολαβία με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 149 : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *