Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δ. Πύλης

Με την από 21/06/2022 απόφαση του Διευθυντή Δ.Α. Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι θα υπάρξουν στην έδρα του Δήμου Πύλης, στην Πύλη:

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις -Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην
Παλαιά Ε.Ο.ΤρικάλωνΆρτης (εντός της Πύλης Τρικάλων )για την
πραγματοποίηση εργασιών φυσικού αερίου, από Τετάρτη 22/06/2022 έως

Παρασκευή 24/06/2022 και κατά τις ώρες 07:00-15:00΄.

Ζητούμε την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια όλων.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

 

                     ΑΠΟΦΑΣΗ


Θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην
Παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης (εντός της Δ.Ε Πύλης Τρικάλων) για την πραγματοποίηση
εργασιών φυσικού αερίου.».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και Ν.3710/2008.
Β) Την από 16-06-2022 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου (Νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ).
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5602/22/1289008 από 20/06/2022 εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων.
Δ) Την υπ’ αριθμ. 5609/22/1289641 από 20/06/2022 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Πύλης.
Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητός
μας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Α. Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων σ’ αμφότερα τα
ρεύματα κίνησης, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 22/06/2022 έως και την
Παρασκευή 24/06/2022 και κατά τις ώρες 07:00-15:00, στην Παλαιά Εθνική Οδό Τρικάλων
Άρτης, η οποία διέρχεται εντός του οικισμού της Πύλης και στα κατωτέρω τμήματα αυτής:
1. Μεταξύ της οδού Ανεξαρτησίας έως και την οδό Δημοκρατίας.
2. Μεταξύ της οδού Γαλήνης έως και την οδό Δημοκρατίας.
3. Μεταξύ της οδού Χαράς έως και την οδό Χριστοδούλου Χατζηπέτρου.
4. Μεταξύ της οδού Ρήγα Φεραίου έως και την οδό Σιδ. Μεραρχίας.
5. Μεταξύ της οδού Αρχή Ερμού έως και την οδό Τέλος Ερμού.
Β. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και τη σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ
μέρους αυτού.
Γ. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τις ημέρες που θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων
κατά τις ως άνω ημέρες και ώρες :
Γ1. Για τα ανωτέρω υπό στοιχεία (1), (2) & (3) τμήματα, η κίνηση των βαρέων οχημάτων με
κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Άρτα θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Ε.Ο. Τρικάλων
Άρτης, ενώ τα λοιπά οχήματα που κινούνται επί της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης κι
εισέρχονται στην Πύλη Τρικάλων, εκτρέπονται δεξιά κι η κίνησή τους θα πραγματοποιείται
μέσω των δημοτικών οδών Αλεξάνδρου Παναγούλη, Γρηγορίου Λαμπράκη, 25ης Μαρτίου,
Ιωάννου Καποδίστρια & είσοδο στην Παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης ενώ η κίνηση των
βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από Άρτα προς Τρίκαλα θα πραγματοποιείται με
αριστερή εκτροπή πριν το Δημαρχείο Πύλης και μέσω της Περιφερειακής Οδού Πύλης & Νέας
Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης, ενώ τα λοιπά οχήματα που κινούνται επί της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων
Άρτης κι εισέρχονται στην Πύλη Τρικάλων, θα εκτρέπονται αριστερά κι η κίνησή τους θα
πραγματοποιείται μέσω των δημοτικών οδών Ι. Καποδίστρια & 25ης Μαρτίου, Αλεξάνδρου
Παναγούλη & είσοδο στην Παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης.
Γ2. Για τα ανωτέρω υπό στοιχεία (4) & (5) τμήματα, η κίνηση των βαρέων οχημάτων με
κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Άρτα θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Ε.Ο. Τρικάλων
Άρτης, ενώ τα λοιπά οχήματα που κινούνται επί της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης κι
εισέρχονται στην Πύλη Τρικάλων, θα εκτρέπονται δεξιά κι η κίνησή τους θα πραγματοποιείται

μέσω των δημοτικών οδών Αγίου Αθανασίου, 25ης Μαρτίου, Ηρώων 1940 & είσοδο στην
Παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης ενώ η κίνηση των βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από
Άρτα προς Τρίκαλα θα πραγματοποιείται με αριστερή εκτροπή πριν το Δημαρχείο Πύλης και
μέσω της Περιφερειακής Οδού Πύλης & Νέας Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης, ενώ τα λοιπά οχήματα
που κινούνται επί της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης κι εισέρχονται στην Πύλη Τρικάλων,
θα εκτρέπονται αριστερά κι η κίνησή τους θα πραγματοποιείται μέσω των δημοτικών οδών
Ηρώων 1940, 25ης Μαρτίου, Ι. Καποδίστρια & είσοδο στην Παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό
Τμήμα Πύλης, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα, ενώ καθημερινά με το πέρας των εργασιών την 15:00 ́ ώρα, θα
πραγματοποιείται άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η Παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης
θα αποδίδεται από την εταιρεία κανονικά σε κυκλοφορία.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων, του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για
την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΛΗΣ
(Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και
εφαρμογή).
2) ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ .
3) EDIL HELLAS Α.T.Ε.ΒΕ. (Μέσω Τ.Τ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
4) ΓΕ.Π.Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΓΡ.ΕΝ.ΔΗΜ/ΦΩΝ
5) Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6) ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ(Μέσω Α.Τ Πύλης).
7) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε
(Για δημοσίευση μέσω Α.Τ Πύλης).
8) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
(Για ενημέρωση μέσω Α.Τ Πύλης)
9) ΠΑΡ ́ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44.
10) Κ.Υ ΠΥΛΗΣ
11) Π.Κ ΠΥΛΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *