Η «Κτημανάλυση» ο μοναδικός φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών στα Τρίκαλα

Η Κτημανάλυση Συμβουλευτική Ε.Ε. αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) που πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την δραστηριοποίηση σε υπηρεσίες του Υπομέτρου 2.1 Χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στηνΠεριφέρεια Κρήτης (στους Νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου). Η ΚτημανάλυσηΣυμβουλευτική Ε.Ε. διαθέτει σήμερα 13πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (Γ.Σ.) όλων των ειδικοτήτων, πιο συγκεκριμένα 11 Γεωπόνους, έναν Οικονομολόγο και ένα Δασολόγο, ενώ έχει ενταγμένο και επιπλέον βοηθητικό υποστηρικτικό προσωπικό στον τομέα της συμβουλευτικής στον γεωργοκτηνοτροφικό κλάδο.

Η Κτημανάλυση Συμβουλευτική Ε.Ε. έχει αναπτύξει ειδική τεχνογνωσία για τη συνεχή παρακολούθηση και υποβοήθηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος αγροτικών ενισχύσεων της Ε.Ε., καθώς και για την παροχήσυμβουλών σε όλους τους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής με σκοπό την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ποιότητας.

Διαθέτει γεωργικούς συμβούλους με μακροχρόνια συμβουλευτική εμπειρία στον χώρο της αγροτικής παραγωγής, σε ερευνητικά προγράμματα, σε αναπτυξιακά προγράμματα και στους πλέον νευραλγικούς τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,με συνεχή εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στιςσύγχρονες τεχνικές παραγωγής.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, η συνεχής κατάρτιση , οι επενδύσεις της εταιρίας σε υλικοτεχνικές υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες δημιούργησαν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Στις νέες απαιτήσεις του θεσμού των γεωργικών συμβούλων η Κτημανάλυση Συμβουλευτική Ε.Ε. με καταρτισμένους συμβούλους σε όλα τα θεματικά επίπεδα έχει την δυνατότητα να προφέρει όλα τα πακέτα των συμβουλών. Οι χιλιάδες πελάτες της ΚτημανάλυσηςΣυμβουλευτική Ε.Ε. αλλά και όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες ωφελούμενοι από το Μέτρο 2 και να επωφεληθούν τα μέγιστα από την χρηματοδότηση του Μέτρου. Για την   παροχή συμβουλής στην εκμετάλλευση του   γεωργού, η εταιρία ως Φ.Π.Γ.Σδιαθέτει πλήρη εξοπλισμό πεδίου για την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών της με καινοτόμες  αμφίδρομες ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσει μεταξύ Γ.Σ. και γεωργού οδηγούν στην ορθή εφαρμογή της συμβουλής και συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη.

Η Κτημανάλυση Συμβουλευτική Ε.Ε. στέκεται αρωγός και πάλι στο πλάι του γεωργού και κτηνοτρόφου, επενδύοντας στο ντόπιο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό του τόπου μας.

Οφέλη από την συμμετοχή μιας γεωργικήςεκμετάλλευσης στο Μέτρο

Λήψη δωρεάν συμβουλών, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του κόστους της συμβουλής. Με το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό. Με εγκαταστάσεις και εφαρμογές προσβάσιμες και σε ΑμΕΑ.
Help- desk για την άμεση επίλυση κάθε προβλήματος που αντιμετωπίζει ο παραγωγός.
Βελτίωση οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων του γεωργού.
Απόκτηση πλεονεκτήματος της εκμετάλλευσης για ένταξη σε προγράμματα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες, το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός Νόμος, που δίνουν επιπλέον μοριοδότηση στις τελικές βαθμολογίες των Μέτρων του νέου ΠΑΑ, λόγω της λήψης συμβουλής.

Ποιες συμβουλές έχω την δυνατότητα να έχω από τηνσυμμετοχή της εκμετάλλευσης στο Μέτρο 2.

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για

ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO).

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”

Συμβουλές που   αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των   υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

3o ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κλιματική Αλλαγή”

Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς τηςβιοοικονομίας
Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: Oρθή εφαρμογή μέτρων 10,11”

Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεωντων δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικάμέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας τωνγεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”

Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του   κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Συμβουλές σχετικά με   τον   προσανατολισμό, των  μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

Βασ. Τσιτσάνη 41, Τρίκαλα, τηλ. 2431035255, mail: ktimanalysisimvouleutiki@gmail.com

Καπετάν Σήφη 33, Σητεία, Λασίθι τηλ 2843408029 mail: KtimanalysiLasithi@posde.gr

Πύργος, Ηράκλειο τηλ 289303941 mail: KtimanalysiHeraklion@posde.gr,

Πέραμα, Ρέθυμνο τηλ 2834022233 mail: KtimanalysiRethymno@posde.gr

website: ktimanalisi.gr

Facebook: Κτημανάλυση Συμβουλευτική

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *