Εισαγωγή μαθητών/τριών στο 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για το σχολικό έτος 2023-24

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ 1062/Τεύχος Β-2023 για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πειραματικά Σχολεία, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Πλήρωση κενών θέσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη Λυκείου

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ορίζεται από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 10 Μαρτίου.

2. Για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Λυκείων θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στην Α΄ Τάξη του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων για το σχολικό έτος 2023-24 είναι 80 μαθητές/τριες,  (40 αγόρια, 40 κορίτσια) ήτοι 20 μαθητές/τριες σε κάθε τμήμα. Οι συνδεδεμένες θέσεις είναι Εξήντα πέντε (65) και οι προκηρυσσόμενες είναι Δεκαπέντε (15) θέσεις. Όσοι/εςδεν κληρωθούν στην παρούσα φάση θα μπουν σε λίστα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση κενών θέσεων μελλοντικά.

4. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)».

5. Ο/Η αιτών/ ούσα καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του/της το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντοςκαι: α) το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και β) η ιδιότητα/σχέση του με τον μαθητή.

6. Ο/Η αιτών/ ούσα καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων αναφέρονται στην παρ. 5, τα εξής:

α) τα στοιχεία του μαθητή και ειδικότερα: αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ)πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης, β) τον έλεγχο φοίτησης του μαθητή και ειδικότερα: βα) τον αριθμό μητρώου μαθητή, ββ) την τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και βγ) το σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του/της αιτούντος/ούσης και ειδικότερα: γα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, γβ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο,

7. Ο/Η αιτών/ ούσα δύναται να συμπληρώσει, επιπλέον, τα ακόλουθα, αναρτώντας παράλληλα τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή πουέχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας. Δηλαδή, αν ο γονέας/κηδεμόνας έχει παιδί που φοιτά στην Α΄ Τάξη και Β΄ Τάξη του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», πρέπει να ζητήσει βεβαίωση φοίτησης από την αντίστοιχη σχολική μονάδα την οποία θα αναρτήσει στην πλατφόρμα.

γ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχειτην επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο (4ο  Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»), ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο (7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων), όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα διότι η αίτηση εισάγεται στην Ειδική Κατηγορία του 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων. Οι γονείς/κηδεμόνες δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα (1) μόνο Πειραματικό Σχολείο. Με την ίδια αίτηση δύνανται να αιτηθούν την εισαγωγή των μαθητών και σε δύο (2) Πρότυπα Σχολεία και σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αντιστοίχως.

8. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ. δεν επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

Β. Πλήρωση κενών θέσεων στη Β΄ και Γ΄ Τάξη 

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. μετά την 1η Σεπτέμβρη 2023. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε άλλο Πειραματικό Σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στο 4ο Πειραματικό ΓΕΛ  Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», δείτε την απόφαση με αρ. 22010/Δ6 /24 Φεβρουαρίου 2023 (ΦΕΚ 1062/Τεύχος Β-2023).

Λίγα Λόγια για το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ  Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» χαρακτηρίστηκε ως Πειραματικό ΓΕΛ με την με αρ. πρωτ.: 51614/Δ6/11-5-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/2020 ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020(Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις) είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. ΠΕΙ.Σ. μπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

Σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι :

α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές,

β) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

γ) η διάχυση πειραματικών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολικών μονάδων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,

δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης,

ε) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

ζ) η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,

η) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,

θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και

ι) ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνεργασίας του ΠΕΙ.Σ. με Σχολές ή Τμήματα του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 2.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων Γενικών Λυκείων της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τους μαθητές /τριες που φοιτούν στα άλλα Γενικά Λύκεια. Μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος, όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε Ομίλους αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας σκοπός των οποίων είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Προφορική Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Θέατρο, Κινηματογράφος, Αθλητισμός κ.ά.).

Η μεταφορά των μαθητών στο σχολείο γίνεται με λεωφορεία Για να δείτε τις δράσεις και τις συνεργασίες μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας https://4lyk-trikal.tri.sch.gr/

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ Σχολείου: 2431022403, 2431022450

Τηλ. Διευθύντριας: 6976080607

Η Διευθύντρια του Λυκείου

Μαριάννα Αποστόλου

roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *