Άνοιξε το Πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πληρωμής από το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Ενεργοποιήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η  δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής  αιτημάτων πληρωμής των επιχειρήσεων που  εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας διευκρινίζει τα εξής:

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων με έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020 που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης, και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης που εκδόθηκε. Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, με καθεστώςενίσχυσης τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει.

Οι 6.975 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στη Δράση, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 23.481.581,44 €, με την Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας α.π. 5428/ 22-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΓ7ΛΡ-5ΣΡ), εντάχθηκαν στο ΠΕΠ.Θ με την Απόφαση α.π. 6278/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ757ΛΡ-ΠΚ0). Με την Απόφαση αυτή, κάθε μία έλαβε «μοναδικό κωδικό MIS». Εκδόθηκε η 3 η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 6273/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΘ37ΛΡ-47Δ)

Σύμφωνα με την εν ισχύ Πρόσκληση :

-Το ένα και μοναδικό Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από την έκδοση Απόφασης Ένταξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και έως 31-03-2023. Η Αξιολόγηση των αιτημάτων και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

– Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Τμήμα Α και Τμήμα Β της Πρόσκλησης. Δικαιολογητικά που αναφέρονται και στα δύο τμήματα του Παραρτήματος VI υποβάλλονται άπαξ.

– Η υποβολή των Αιτημάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis / «Ενίσχυση ΔράσεωνΕπιχειρηματικότητας» / «Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης».

Η δυνατότητα υποβολής των Αιτημάτων στο Π.Σ.Κ.Ε. έχει ενεργοποιηθεί.

Ο Π/Υ της Δράσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σε αυτόν εντάσσονται και πόροι εκ των εγκεκριμένων στο ΠΕΠ.Θ για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Τέλος, η αξιολόγηση των ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως όπως προβλέπονταν στηνΠρόσκληση, τελεί υπό ολοκλήρωση.

Τα σχετικά αρχεία και κάθε πληροφόρηση για τη Δράση, αναρτώνται στις Ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ενδιάμεσου Φορέα: Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./ Α.Ε.Δ.Ε.Π.: www.thessalia-espa.gr , www.aedep.gr , www.efepae.grκαι www.espa.gr

Πληροφόρηση παρέχεται από την Α.Ε.Δ.Ε.Π. (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου/Κτίριο Ιάσων, Βόλος Τ.Κ.38221) στο τηλέφωνο 24210 76894–9 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : aedep@aedep.gr ή από την Ε.Υ.Δ. 2413-505100, thessalia@mou.gr

Δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήματος καταβολής

(επαλήθευσης – πιστοποίησης)

1. Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (www.gsis.gr), με ταστοιχεία, τους ΚΑΔ δραστηριότητας, τις εγκαταστάσεις και την κατάσταση της επιχείρησης ως ΕΝΕΡΓΗ. Η εκτύπωση θα έχει εμφανή ημερομηνία η οποία θα πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

2. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020.

3. Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020.

4. ΜΟΝΟ ΓΙΑ Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου : το επίσημοαποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης(Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης εν ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, Ή τη σχετική αίτηση εγγραφής για να ενταχθεί στο εν λόγω Μητρώο έως την υποβολή της αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση και το αποδεικτικό εγγραφής της.

Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης

1. Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (www.gsis.gr), με ταστοιχεία, τους ΚΑΔ δραστηριότητας, τις εγκαταστάσεις και την κατάσταση της επιχείρησης ως ΕΝΕΡΓΗ. Η εκτύπωση θα έχει εμφανή ημερομηνία η οποία θα πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 & Ν.4174/2013 α) σε περίπτωση προσκόμισης Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται παρακράτηση και απόδοση για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη ποσού, β) σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωσηυπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό από την επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή μετά την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. Για καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται η ενημερότητα να διατηρεί την ισχύ της για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισηςτης.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ήΒεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμισηαποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη ποσών από τους δικαιούχους έως 3.000 €. Σεδιαφορετική περίπτωση, ήτοι για είσπραξη πόσων από τους δικαιούχους άνω των 3.000 € ισχύουν κατ΄αντιστοιχία τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την φορολογική ενημερότητα. Επίσης, οι έχοντες ατομική επιχείρηση, πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τόσο την επιχείρηση, όσο και τους ίδιους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται η ενημερότητα να διατηρεί την ισχύ της για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης της.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου όπου να δηλώνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού επιχορήγησης, συνοδευόμενη από εκτύπωση TAXIS των δηλωμένων εταιρικών ή επαγγελματικών λογαριασμών της επιχείρησης.

5. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται :

α) το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που λαμβάνει δυνάμει και που σωρεύει με τον Καν. 1407/2013 (deminimis) δεν ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια.

β) ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης.

Ή Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης μεταγενέστερα της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, τότε αναγράφεται η τροποποίησή του στην Υ.Δ. και αναφέρεται η «επισυναπτόμενη στην Υ.Δ.» προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού από τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις) που πρέπει να υποβληθούν.

γ) ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης καθώς και της επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης (με διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ), δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης και ισχύουσα εγκριτική απόφαση (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).

Ή Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε αυτό δηλώνεται στην Υ.Δ. με αναφορά στα επισυναπτόμενά της ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν :

-για την εκπροσώπηση: τελευταίο ισχύον Καταστατικό κατατεθειμένο στην αρμόδια υπηρεσία, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή –(ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)

-για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: τελευταίο ισχύον Καταστατικό κατατεθειμένο στην αρμόδια υπηρεσία, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).

– για την επωνυμία ή/και νομική μορφή : τελευταίο ισχύον Καταστατικό κατατεθειμένο στην αρμόδιαυπηρεσία,

δ) Ότι Δεν έχει γίνει Μεταβολή της έδρας/τόπου υλοποίησης της επένδυσης στη Θεσσαλία Ή εφόσονέγινε αποκλειστικά εντός περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλώνεται στην Υ.Δ. και προσκομίζεται κατάλληλοεπίσημο αποδεικτικό.

ε) Η επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιονδήποτε έλεγχο/διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνει ή προσκομίζει.

O EΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο τυχόν απαιτηθεί, προκειμένου να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων.

https://www.facebook.com/vasw.tsiagkou
roz-panthiras-adv1
χαλβάς Γούναρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *